Voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens

>> Doel van deze procedure.

In het kader van uw interactie met Théa Pharma moet u ons bepaalde persoonsgegevens meedelen. Théa Pharma gebruikt uw persoonsgegevens echter enkel in strikte naleving van uw privéleven en de nieuwe General Data Protection Regulation (afgekort GDPR), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Théa Pharma heeft deze procedure voor de bescherming van persoonsgegevens uitgewerkt om u uit te leggen hoe zij te werk gaat bij het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de persoonsgegevens die u zou kunnen verstrekken bij uw bezoek aan de website. U dient zich ervan te vergewissen dat u kennis heeft genomen van het geheel van dit beleid alvorens informatie te gebruiken of te verstrekken in het kader van de website. Door toegang te hebben tot de website verklaart u dat u de bepalingen en voorwaarden van dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens heeft begrepen en aanvaard.

>> Informatie die de gebruikers vrijwillig verstrekken.

De informatie die we nodig hebben om u te identificeren of contact met u op te nemen, vertegenwoordigt wat we “persoonsgegevens” noemen. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u de kans te bieden gebruik te maken van de informatie die wordt getoond en om bijkomende informatie betreffende de website te verkrijgen. Wanneer u toegang heeft tot om het even welke interactieve tool of dienst van de website die persoonsgegevens opvraagt, wordt u verzocht om de vereiste informatie vrijwillig te verstrekken. We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met dit beleid van bescherming van de persoonsgegevens.

>> Gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens.

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens, aanvaardt u dat wij contact met u opnemen om gevolg te geven aan uw vraag en dat we u, zo nodig later, diensten of informatie leveren die u volgens ons kunnen interesseren (het “toegewezen doel”). U kunt echter te allen tijde verzaken aan deze dienst. Alle persoonlijke informatie die u ons zult hebben verstrekt, zal worden gebruikt in het kader van het door Théa Pharma toegewezen doel.

>> Veiligheid en kwaliteit van de informatie.

We treffen voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die u op deze website verstrekt en die worden gebruikt overeenkomstig dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens. Naast de technische beschermingsmaatregelen maken we ook gebruik van fysieke controles en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. We kunnen echter niet de volledige veiligheid garanderen in het geval waarin derden zouden proberen onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of transmissies op internet te onderscheppen.

>> Registratie op de internetserver en IP-adressen

De website bewaart het spoor van uw persoonsgegevens zoals het bronadres vanaf hetwelk het verzoek tot raadpleging van de pagina afkomstig is (i.e. uw IP-adres, uw domeinnaam), de datum en het tijdstip van uw verzoek tot raadpleging van de pagina, de referentiewebsite (zo die bestaat) en nog andere parameters (bv. zoekcriteria) die zijn opgenomen in uw URL (Uniform Resource Locator). Aan de hand van deze gegevens krijgen we een beter beeld van het algemene gebruik dat van de website wordt gemaakt en kunnen we bepalen welke delen van de website de voorkeur van de gebruikers wegdragen (bv. op basis van het aantal bezoekers van deze delen). Théa Pharma slaat deze informatie op in archiefdossiers en gebruikt ze om statistische verslagen op te maken.

>> Toepassing van de wet.

Wij kunnen gehouden zijn informatie die op u betrekking heeft te verstrekken aan overheden die belast zijn met de toepassing van de wet, aan de rechtbanken of aan regelgevende autoriteiten. Théa Pharma verbindt zich ertoe haar medewerking te verlenen en gevolg te geven aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de wet en passende maatregelen te nemen om zich ervan te vergewissen dat de aanvrager de gevoelige aard begrijpt van alle persoonsgegevens die hij zou kunnen ontvangen. Hierbij behouden we uitdrukkelijk ons recht voor om samen te werken met de overheden die de opdracht hebben de wet te doen toepassen.

>> Toegang, correcties en andere informatie.

U heeft het recht toegang te hebben tot uw persoonsgegevens krachtens de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens teneinde ze te controleren, te corrigeren of te schrappen. Indien u uw naam wenst te laten schrappen uit onze databank en van ons geen informatie meer wenst te ontvangen of indien u bijkomende informatie wenst over dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, dan verzoeken we u een e-mail te sturen naar gdpr.belux@theapharma.com.

Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent

Editie 23/05/2018

En savoir plus