Gebruiksvoorwaarden

Uw bezoek aan en/of gebruik van deze website www.thea.be (hierna de “website”) is (zijn) onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden alsook aan alle ter zake geldende wet- en regelgeving. Door toegang te hebben tot en gebruik te maken van de website aanvaardt u (hierna “de gebruiker(s)”) deze gebruiksvoorwaarden evenals alle toekomstige updates en ontwikkelingen zonder beperking.

>> Toepassingsgebied.

Théa Pharma stelt deze website tot uw beschikking voor uw persoonlijke informatie. Deze website heeft tot doel de Groep THEA aan u voor te stellen.

>> Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, de auteursrechten en de afgeleide rechten.

De inhoud van de website, met inbegrip van de teksten en afbeeldingen, wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en mag, behoudens andersluidende vermelding, niet worden gebruikt, gewijzigd, doorgestuurd of hergebruikt zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van Théa Pharma. De gebruiker verbindt zich ertoe Théa Pharma onverwijld kennis te geven van elk geval van fraude en/of ongeoorloofde toegang waarvan hij kennis zou hebben gehad.

>> Merken.

De productmerken, de handelsbenamingen en de logo’s, tekeningen en modellen evenals - algemener - alle auteursrechten en industriële en intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Théa Pharma of aan haar verbonden ondernemingen of waarvan Théa Pharma of haar verbonden ondernemingen de gebruiksrechten hebben (samen de “handelsmerken”), zoals ze voorkomen op deze website, zijn merken van Théa Pharma en/of van de vennootschappen van de Groep THEA. Geen enkele vermelding op de website kan worden geïnterpreteerd als zou ze - impliciet of op enige andere wijze - eender welke overdracht, licentie of gebruiksrecht verlenen van alle handelsmerken die voorkomen op de website, zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van Théa Pharma of om het even welke derde die houder is van de genoemde handelsmerken. Het is voor u streng verboden gebruik te maken van de handelsmerken op de website. Théa Pharma zal alle wettelijke middelen aanwenden om de bescherming van haar intellectuele en/of industriële eigendomsrechten te garanderen, met inbegrip van alle burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgingen.

>> Op de website gepubliceerde informatie.

De website bevat inlichtingen over gezondheid en over medische behandelingen die uitsluitend voor menselijk gebruik zijn bestemd. Deze inlichtingen worden enkel ter informatie op de website gepubliceerd en kunnen in geen geval het advies van een arts, een oogarts of een apotheker vervangen. De op de website gepubliceerde informatie kan nooit dienen om een medische diagnose te stellen met betrekking tot een ziekte of een fysiek probleem of om geneesmiddelen die op de website worden voorgesteld voor te schrijven of te gebruiken.

>> Productinformatie.

De informatie op de website kan al dan niet directe verwijzingen bevatten naar producten van de Groep THEA die in bepaalde landen niet beschikbaar zijn en die onderhevig kunnen zijn aan regelgeving en gebruiksvoorwaarden die verschillend zijn naargelang het land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat de Groep THEA het voornemen heeft om de betrokken producten in uw land te verkopen. Voor alle inlichtingen betreffende de in uw land beschikbare producten kunt u contact opnemen met de plaatselijke dochteronderneming van de Groep THEA of met de handelspartner van de Groep THEA.

>> Waarborg.

Ondanks alle zorg die we besteden aan de inhoud van de website met als doel de juistheid, de actualiteit, de volledigheid en de verstaanbaarheid te garanderen, en hoewel de website regelmatig wordt bijgewerkt, is Théa Pharma niet aansprakelijk voor om het even welke fout of leemte in de inhoud van de website. Eender welke bezoeker en/of gebruiker draagt zelf de risico’s voor het gebruik van de website. Théa Pharma waarborgt op geen enkele wijze dat de website zonder onderbreking beschikbaar zal zijn of zal functioneren, dat hij geen fouten zal bevatten of dat de fouten worden gecorrigeerd.

>> Beperking van aansprakelijkheid.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving kan Théa Pharma op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op deze website door eender welke gebruiker. U bent dus als enige aansprakelijk voor uw gebruik van deze website. Théa Pharma wijst elke aansprakelijkheid af voor alle aangerichte schade of voor de virussen die uw computer of uw andere informatica-uitrusting zouden kunnen besmetten als gevolg van het feit dat u toegang heeft tot de website, de website gebruikt of er opzoekingen verricht of van het feit dat u er om het even welke informatie, gegevens, teksten of afbeeldingen downloadt.

>> Persoonlijke elementen m.b.t. de gebruiker.

Elke “identificeerbare persoonlijke informatie of persoonsgegeven” betreffende de gebruiker wordt beheerst door de voorwaarden tot bescherming van de persoonsgegevens die op de website beschikbaar zijn en die een volwaardig onderdeel zijn van deze gebruiksvoorwaarden.

>> Aansprakelijkheid van de gebruiker - schadeloosstelling.

De gebruiker vrijwaart Théa Pharma, haar dochterondernemingen, leidinggevenden, directeuren, vertegenwoordigers, bedienden, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en cessionarissen collectief en individueel tegen elk gebruik van de website dat in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving evenals met deze gebruiksvoorwaarden.

>> Hyperlinks.

Gemakshalve vindt u op de website van Théa Pharma hyperlinks naar andere websites die haar dochterondernemingen of andere vennootschappen exploiteren. Wanneer u deze links aanklikt,
verlaat u deze website. Bijgevolg draagt u zelf de risico’s voor elk bezoek aan een website via een hyperlink en dient u zelf alle vereiste beschermende maatregelen te nemen. Théa Pharma staat niet borg voor welke website ook die via een hyperlink met haar website is verbonden en evenmin voor de informatie op die website of voor de producten of diensten die er worden gecommercialiseerd.

>> Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken.

De website wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de conflictregels. U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken voor alle vragen en geschillen in verband met uw gebruik van de website en de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden.

>> Wijzigingen.

Théa Pharma heeft het recht de bepalingen en voorwaarden van deze website betreffende het gebruik van de website, met inbegrip van de voorwaarden inzake de bescherming van de persoonsgegevens, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, te wijzigen of te schrappen.

Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent

Editie 22/05/2018

En savoir plus